آگهی استخدام منشی اداری خانم در شرکت تولیدی

استخدام منشی اداری خانم در شرکت تولیدی

1397-12-19

استخدام منشی اداری خانم در شرکت تولیدی با حقوق وزارت کار در محدوده بلوار مدرس

استخدام منشی اداری خانم در شرکت تولیدی با حقوق وزارت کار در محدوده بلوار مدرس

شیراز بلوار مدرس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی