آگهی استخدام مهندس عمران در کارگاه ساختمانی

استخدام مهندس عمران در کارگاه ساختمانی

1397-07-29

استخدام مهندس عمران در کارگاه ساختمانی جهت سرپرست نظارت بر پروژه های ساختمانی واجدین شرایط جهت همکاری مراجعه فرمایید.

استخدام مهندس عمران در کارگاه ساختمانی جهت سرپرست نظارت بر پروژه های ساختمانی واجدین شرایط جهت همکاری مراجعه فرمایید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی