آگهی استخدام کارگر تاسیسات آب

استخدام کارگر تاسیسات آب

1397-12-18

استخدام کارگر تاسیسات آب نیمه ماهر . محدوده کار در سراسر اصفهان

استخدام کارگر تاسیسات آب نیمه ماهر . محدوده کار در سراسر اصفهان

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی