آگهی استخدام سنگ کار

استخدام سنگ کار

1397-12-18

استخدام سنگ کار ماهر ساختمان . تسویه هفتگی و نقدی

استخدام سنگ کار ماهر ساختمان . تسویه هفتگی و نقدی

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی