آگهی استخدام خدمه مرتب برای امور منزل با تسویه روزانه

استخدام خدمه مرتب برای امور منزل با تسویه روزانه

1397-12-14

استخدام خدمه مرتب برای امور منزل با تسویه روزانه

استخدام خدمه مرتب برای امور منزل با تسویه روزانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی