آگهی استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

1397-07-29

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی حتما بامشتری وفعال ۷۰درصدناخنکار و ۳۰درصد سالن تعلق دارد

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی حتما بامشتری وفعال ۷۰درصدناخنکار و ۳۰درصد سالن تعلق دارد

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی