آگهی استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس آسمانه

استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس آسمانه

1397-12-12

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی سرویس آسمانه با زنگ خور عالی و درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده جهت کار در تاکسی سرویس آسمانه با زنگ خور عالی و درآمد خوب

اهواز کوی ملت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی