آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز

1397-12-11

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز دارای نظم و انضباط با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در موسسه ای مجاز دارای نظم و انضباط با حقوق مکفی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی