آگهی استخدام حسابدار با سابقه کار در شرکت مبلمان

استخدام حسابدار با سابقه کار در شرکت مبلمان

1397-07-29

استخدام حسابدار با سابقه کار جهت حسابداری کارگاه و نمایشگاه مبلمان ترجیحا اقا نیازمندیم آدرس جهت مصاحبه خ مهراب شهرک شهید دستغیب خ زیتون

استخدام حسابدار با سابقه کار جهت حسابداری کارگاه و نمایشگاه مبلمان ترجیحا اقا نیازمندیم آدرس جهت مصاحبه خ مهراب شهرک شهید دستغیب خ زیتون

شیراز بلوار مدرس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی