آگهی استخدام سنگ کار

استخدام سنگ کار

1397-07-17

استخدام سنگ کار ماهر به یک نفر سنگ کار ماهر نیازمندیم.

استخدام سنگ کار ماهر به یک نفر سنگ کار ماهر نیازمندیم.

مشهد ابوطالب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی