آگهی استخدام نگهبان متعهد و مرتب برای برج مسکونی

استخدام نگهبان متعهد و مرتب برای برج مسکونی

1397-12-07

استخدام نگهبان متعهد و مرتب برای برج مسکونی

استخدام نگهبان متعهد و مرتب برای برج مسکونی

تهران طرشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی