آگهی استخدام دو نگهبان برای یک نمایشگاه

استخدام دو نگهبان برای یک نمایشگاه

1397-12-07

استخدام دو نگهبان برای یک نمایشگاه به همراه بیمه و غذا

استخدام دو نگهبان برای یک نمایشگاه به همراه بیمه و غذا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی