آگهی استخدام گچ کار ماهر

استخدام گچ کار ماهر

1397-07-17

استخدام گچ کار به یک استاد گچ کار همراه با شاگرد نیازمندیم.

استخدام گچ کار به یک استاد گچ کار همراه با شاگرد نیازمندیم.

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی