آگهی استخدام تعدادی کارگر تمیز و باشخصیت برای کار نظافت

استخدام تعدادی کارگر تمیز و باشخصیت برای کار نظافت

1397-12-05

استخدام تعدادی کارگر تمیز و باشخصیت برای کار نظافت

استخدام تعدادی کارگر تمیز و باشخصیت برای کار نظافت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی