آگهی استخدام دو نگهبان فعال برای مجتمع مسکونی ترجیحا بازنشسته

استخدام دو نگهبان فعال برای مجتمع مسکونی ترجیحا بازنشسته

1397-12-05

استخدام دو نگهبان فعال برای مجتمع مسکونی ترجیحا بازنشسته

استخدام دو نگهبان فعال برای مجتمع مسکونی ترجیحا بازنشسته

شیراز بلوار فضیلت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی