آگهی استخدام خدمه برای آشپزی و کارمنزل و رسیدگی به بچه ها

استخدام خدمه برای آشپزی و کارمنزل و رسیدگی به بچه ها

1397-12-05

استخدام خدمه برای آشپزی و کارمنزل و رسیدگی به بچه ها با اسکان

استخدام خدمه برای آشپزی و کارمنزل و رسیدگی به بچه ها با اسکان

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی