آگهی استخدام مستخدم خانم برای امورمنزل با حقوق مکفی

استخدام مستخدم خانم برای امورمنزل با حقوق مکفی

1397-12-05

استخدام مستخدم خانم برای امورمنزل با حقوق مکفی

استخدام مستخدم خانم برای امورمنزل با حقوق مکفی

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی