آگهی استخدام تعدادی مستخدم هتل باتجربه و تمیز خانم

استخدام تعدادی مستخدم هتل باتجربه و تمیز خانم

1397-12-05

استخدام تعدادی مستخدم هتل باتجربه و تمیز خانم

استخدام تعدادی مستخدم هتل باتجربه و تمیز خانم

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی