آگهی استخدام کارگر خدماتی برای یک هتل با اسکان و وعده غذایی

استخدام کارگر خدماتی برای یک هتل با اسکان و وعده غذایی

1397-12-03

استخدام کارگر خدماتی برای یک هتل با اسکان و وعده غذایی

استخدام کارگر خدماتی برای یک هتل با اسکان و وعده غذایی

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی