آگهی استخدام گچ کار در پروژه ساختمانی

استخدام گچ کار در پروژه ساختمانی

1397-12-01

استخدام گچ کار در پروژه ساختمانی همراه با گروه

استخدام گچ کار در پروژه ساختمانی همراه با گروه

پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی