آگهی استخدام برق کار

استخدام برق کار

1397-11-30

استخدام برق کار ماهر ساختمانی بصورت درصدی در پروژه های ساختمانی

استخدام برق کار ماهر ساختمانی بصورت درصدی در پروژه های ساختمانی

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی