آگهی استخدام مستخدم منظم و تمیز خانم برای تمیزکاری منزل در محدوده شهریار

استخدام مستخدم منظم و تمیز خانم برای تمیزکاری منزل در محدوده شهریار

1397-11-29

استخدام مستخدم منظم و تمیز خانم برای تمیزکاری منزل در محدوده شهریار

استخدام مستخدم منظم و تمیز خانم برای تمیزکاری منزل در محدوده شهریار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی