آگهی استخدام پلی استر کار

استخدام پلی استر کار

1397-11-28

استخدام پلی استر کار ماهر . در صورت توافق از لحاظ اخلاقی و فنی کار بصورت دائمی میباشد.

استخدام پلی استر کار ماهر . در صورت توافق از لحاظ اخلاقی و فنی کار بصورت دائمی میباشد.

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی