آگهی استخدام گچ کار

استخدام گچ کار

1397-11-28

استخدام گچ کار ماهر بصورت روزمزدی . رفت و برگشت از طبرسی. تسویه هفتگی

استخدام گچ کار ماهر بصورت روزمزدی . رفت و برگشت از طبرسی. تسویه هفتگی

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی