آگهی استخدام گچ کار در شرکت ساختمانی

استخدام گچ کار در شرکت ساختمانی

1397-11-28

استخدام گچ کار در شرکت ساختمانی ماهر . شرایط کاری متنوع .

استخدام گچ کار در شرکت ساختمانی ماهر . شرایط کاری متنوع .

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی