آگهی استخدام نقاش ساختمان در شرکت تزئینات ساختمانی

استخدام نقاش ساختمان در شرکت تزئینات ساختمانی

1397-11-28

استخدام نقاش ساختمان در شرکت تزئینات ساختمانی . تمام وقت و یا روز مزد

استخدام نقاش ساختمان در شرکت تزئینات ساختمانی . تمام وقت و یا روز مزد

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی