آگهی استخدام جوشکار در پروژه ساختمانی

استخدام جوشکار در پروژه ساختمانی

1397-11-28

استخدام جوشکار در پروژه ساختمانی ماهر .مودب و خوش برخورد

استخدام جوشکار در پروژه ساختمانی ماهر .مودب و خوش برخورد

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی