آگهی استخدام نقاش ساختمان در شرکت معتبر

استخدام نقاش ساختمان در شرکت معتبر

1397-11-28

استخدام نقاش ساختمان در شرکت معتبر . مکان اقامت با خانواده . 24 ساعت در اختیار باشد.

استخدام نقاش ساختمان در شرکت معتبر . مکان اقامت با خانواده . 24 ساعت در اختیار باشد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی