آگهی استخدام منشی در شرکتی معتبر

استخدام منشی در شرکتی معتبر

1397-11-25

استخدام منشی در شرکتی معتبر با ظاهر مناسب و منظم و حقوق مکفی

استخدام منشی در شرکتی معتبر با ظاهر مناسب و منظم و حقوق مکفی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی