آگهی استخدام مهندس الکترونیک در شرکت معتبر

استخدام مهندس الکترونیک در شرکت معتبر

1397-11-21

استخدام مهندس الکترونیک در شرکت معتبر مسلط به مونتاژ دستی قطعات الکترونیکی

استخدام مهندس الکترونیک در شرکت معتبر مسلط به مونتاژ دستی قطعات الکترونیکی

تهران شهر قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی