آگهی استخدام خدمه برای امور شخصی و امور نظافت منزل

استخدام خدمه برای امور شخصی و امور نظافت منزل

1397-11-20

استخدام خدمه برای امور شخصی و امور نظافت منزل

استخدام خدمه برای امور شخصی و امور نظافت منزل

تهران شهر زیبا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی