آگهی استخدام منشی اداری در شرکت معتبر

استخدام منشی اداری در شرکت معتبر

1397-11-20

استخدام منشی اداری در شرکت معتبر با ساعت کار 8/30 الی 17 در محدوده پاسداران

استخدام منشی اداری در شرکت معتبر با ساعت کار 8/30 الی 17 در محدوده پاسداران

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی