آگهی استخدام جوشکار لوله گاز ساختمان

استخدام جوشکار لوله گاز ساختمان

1397-11-17

استخدام جوشکار لوله گاز ساختمان ماهر و زرنگ

استخدام جوشکار لوله گاز ساختمان ماهر و زرنگ

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی