آگهی استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی

1397-11-16

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی (مبتدی یا حرفه ای).جهت سریال و تیزر های تبلیغاتی

استخدام بازیگر در شرکت فیلم سازی (مبتدی یا حرفه ای).جهت سریال و تیزر های تبلیغاتی

تهران استاد معین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی