آگهی استخدام پیک تحصیلدار جهت امور شرکت

استخدام پیک تحصیلدار جهت امور شرکت

1397-07-25

استخدام پیک تحصیلدار جهت امور شرکتی و مدیریت دفتری بصورت مستقل با حقوق 800 / 1

استخدام پیک تحصیلدار جهت امور شرکتی و مدیریت دفتری بصورت مستقل با حقوق 800 / 1

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی