آگهی استخدام کارمند خانم در یک دفتر حقوقی

استخدام کارمند خانم در یک دفتر حقوقی

1397-11-15

استخدام کارمند خانم در یک دفتر حقوقی با ساعت کار 8/30 الی 16/30 و حقوق 2/5 م

استخدام کارمند خانم در یک دفتر حقوقی با ساعت کار 8/30 الی 16/30 و حقوق 2/5 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی