آگهی استخدام برقکار ساختمان

استخدام برقکار ساختمان

1397-11-15

استخدام برقکار ساختمان جهت پروژه های هوشمند و سنتی

استخدام برقکار ساختمان جهت پروژه های هوشمند و سنتی

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی