آگهی استخدام نقاش در ورزشگاه مس کرمان

استخدام نقاش در ورزشگاه مس کرمان

1397-11-14

استخدام نقاش در ورزشگاه مس کرمان ماهر . به همراه پمپ رنگ

استخدام نقاش در ورزشگاه مس کرمان ماهر . به همراه پمپ رنگ

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی