آگهی استخدام کناف کار

استخدام کناف کار

1397-11-13

استخدام کناف کار جهت پروژه های ساختمانی . اولویت با کسانی است که زودتر تماس بگیرند.

استخدام کناف کار جهت پروژه های ساختمانی . اولویت با کسانی است که زودتر تماس بگیرند.

رباط‌ کریم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی