آگهی استخدام سنگ کار

استخدام سنگ کار

1397-11-13

استخدام سنگ کار جهت پروژه های ساختمانی و بازسازی و تعمیرات

استخدام سنگ کار جهت پروژه های ساختمانی و بازسازی و تعمیرات

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی