آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1397-11-13

استخدام تعدادی نیروی متعهدو منظم جهت همکاری در پیک موتوری سجاد با زنگ خور بالا و محیطی دوستانه

استخدام تعدادی نیروی متعهدو منظم جهت همکاری در پیک موتوری سجاد با زنگ خور بالا و محیطی دوستانه

مشهد فرامرز عباسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی