آگهی استخدام چند مستخدم خانم برای امور نظافت منازل

استخدام چند مستخدم خانم برای امور نظافت منازل

1397-11-11

استخدام چند مستخدم خانم برای امور نظافت منازل بطور روزانه یا شبانه روز

استخدام چند مستخدم خانم برای امور نظافت منازل بطور روزانه یا شبانه روز

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی