آگهی استخدام مهندس صنایع در شرکت معتبر

استخدام مهندس صنایع در شرکت معتبر

1397-11-12

استخدام مهندس صنایع در شرکت معتبر با تسلط بر کنترل پروژه و آشنایی بر تکنیک های حل مسئله

استخدام مهندس صنایع در شرکت معتبر با تسلط بر کنترل پروژه و آشنایی بر تکنیک های حل مسئله

قم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی