آگهی استخدام مستخدم خانم برای امور نظافت کلینیک زیبایی

استخدام مستخدم خانم برای امور نظافت کلینیک زیبایی

1397-11-10

استخدام مستخدم خانم برای امور نظافت کلینیک زیبایی با حقوق و مزایا

استخدام مستخدم خانم برای امور نظافت کلینیک زیبایی با حقوق و مزایا

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی