آگهی استخدام خدمه متعهد و موجه خانم برای رسیدگی به امورمنزل

استخدام خدمه متعهد و موجه خانم برای رسیدگی به امورمنزل

1397-11-09

استخدام خدمه متعهد و موجه خانم برای رسیدگی به امورمنزل شبانه روزی

استخدام خدمه متعهد و موجه خانم برای رسیدگی به امورمنزل شبانه روزی

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی