آگهی استخدام کارگر ساده داربست

استخدام کارگر ساده داربست

1397-11-09

استخدام کارگر ساده داربست . 200000 نقدا بابت بیمه به کارگر پرداخت می شود.

استخدام کارگر ساده داربست . 200000 نقدا بابت بیمه به کارگر پرداخت می شود.

شیراز بلوار رحمت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی