آگهی استخدام نقاش ساختمان

استخدام نقاش ساختمان

1397-11-09

استخدام نقاش ساختمان مصالح و تجهیزات سر پروژه می باشد. تسویه نقدی

استخدام نقاش ساختمان مصالح و تجهیزات سر پروژه می باشد. تسویه نقدی

مشهد گلبهار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی