آگهی استخدام گچ کار

استخدام گچ کار

1397-11-09

استخدام گچ کار . مصالح و تجهیزات سر پروژه می باشد. تسویه هفتگی .

استخدام گچ کار . مصالح و تجهیزات سر پروژه می باشد. تسویه هفتگی .

مشهد گلبهار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی