آگهی استخدام کارمند فروش جهت فعالیت ملکی

استخدام کارمند فروش جهت فعالیت ملکی

1397-11-09

استخدام کارمند فروش با انگیزه و فعال جهت فعالیت ملکی با کلیه امکانات حرفه ای از مشاورین محترم تقاضای همکاری را داریم.

استخدام کارمند فروش با انگیزه و فعال جهت فعالیت ملکی با کلیه امکانات حرفه ای از مشاورین محترم تقاضای همکاری را داریم.

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی