آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1397-11-09

استخدام ناخن کار در آرایشگاه. با مشتری . به صورت اجاره یا درصدی

استخدام ناخن کار در آرایشگاه. با مشتری . به صورت اجاره یا درصدی

تهران نیروهوایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی